Objava Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu09.03.2016

Podijeli vijest na:
Ispis vijesti
GooglePLus

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 09.3.2016. godine ("Službene novine FBiH", broj: 18/16 od 09.3.2016. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ od 09.3.2016. godine) „Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“.

 

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: organi i tijela federalne uprave, kantoni/županije, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

Rok za prijavu: Konkurs je objavljen 09.3.2016. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.


Namjena sredstava

Predmet Javnog konkursa je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za programe/projekte, koji će se finansirati u okviru sljedećih programskih aktivnosti:

 

LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH („Službene novine FBiH“, br. 8/13)

 • raspoloživi budžet: 2.000.000,00 KM

Vlada Federacije BiH je kroz potpisane međunarodne ugovore, zadužena za upravljanje, podršku i koordinaciju realizacije većeg broja razvojnih projekata iz oblasti voda, koji se finansiraju vlastitim sredstvima i/ili sufinansiraju kreditnim i grant sredstvima međunarodnih finansijskih institucija. Pod ovim lotom Fond planira pratiti projekte zaštite voda od značaja za FBiH za koje je Vlada Federacije BiH dala saglasnost („Službene novine FBiH“, br: 8/13).

U ovisnosti od načina implementacije, u projekte iz oblasti zaštite voda spadaju:

 

 • Projekti zaštite vodnih resursa,
 • Projekti komunalne infrastrukture: odvodnja otpadnih voda (oborinska, tehnološka i fekalna kanalizacija) i
 • Postrojenja za tretman sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

Tip i vrste projekata su dati u pomenutoj Odluci.


LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH

 • raspoloživi budžet: 2.000.000,00 KM

U skladu sa članom 178. Zakona o vodama, sredstva će se koristiti za provođenje zadataka koji su Zakonom o vodama dati u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i za sufinansiranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za Federaciju BiH. 

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite voda, prikupljanja, odvođenja i tretmana komunalnih, tehnoloških, oborinskih otpadnih voda, te zaštite izvorišta. 

Prednost će se dati onim lokalnim projektima koje sufinansira i pripadajući kanton/županija iz vodnih naknada.                                                        

Maksimalni iznos sredstava sufinanisiranja po projektu je 300.000,00 KM, uz obavezu da aplikant obezbijedi (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora) minimalno učešće u iznosu od 60% od ukupne vrijednosti projekta.


LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša

 • raspoloživi budžet: 500.000,00 KM

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za sufinansiranje izrade projekata i studija iz oblasti zaštite okoliša, i to posebno: zaštite voda, zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, projekti kojima se promovira uvođenje čistijeg transporta kao doprinos smanjenju emisije u zrak, upravljanja, korištenja i obrade otpada, izrade detaljnih energetskih audita za proizvodne procese u industriji, izrada strateških studija uticaja na okoliš, kojima se stvaraju preduslovi za:

 • dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji planova,
 • za apliciranje i podsticanje programa za finansiranje po osnovu sporazuma i grantova iz domaćih i međunarodnih fondova,
 • kao preduslov za povoljne kreditne linije /revolving fond.

Maksimalni iznos sredstava sufinansiranja po projektu je 70.000,00 KM.

Napomena: Ovaj Lot se ne odnosi na izvođenje radova niti nabavku opreme, te takve aplikacije neće biti razmatrane.


LOT 4. Projekti u oblasti upravljanja otpadom

 • raspoloživi budžet:  700.000,00 KM 

Ovaj Lot podrazumijeva ulaganja u izradu studija i planova upravljanja otpadom, u sisteme primarnog odvajanja otpada (za nabavku kanti, kontejnera i zelenih otoka) radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih svojstava, te opremanje reciklažnih dvorišta i transfer stanica. Prioritetni projekti su oni koji se odnose na:

 • formiranje zelenih otoka radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka,
 • projektovanje, izgradnja i/ili  opremanje reciklažnih dvorišta,
 • poticanje projekata ponovne upotrebe otpada,
 • poticanje razvoja reciklažne djelatnosti,
 • korištenje otpada kao energenta, i sl.

Sredstva će se dodjeljivati uz mišljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma u cilju unaprijeđenja sistema upravljanja otpadom, a u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom FBiH, te Federalnim planom upravljanja otpadom.


Obavezna dokumentacija za prijavu (obavezna + dodatna obavezna dokumentacija po LOT-ovima) se dostavlja u roku od 30 dana od dana objave Javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH”, na adresu:

Hamdije Čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo,

uz elektronski popunjene:

 • Obrazac br. 1 JP 2016/01 - Prijava projekta na Javni konkurs   >> PREUZMI 
 • Obrazac br. 2 JP 2016/01 - Finansijski plan   >> PREUZMI 

Spisak neophodne dokumentacije, uslovi kojima podnosioci prijave moraju udovoljavati, osnovni kriteriji odabira, kao i informacije o dodatnim općim odredbama Konkursa, mogu se pronaći u integralnom tekstu  

 

   Javnog konkursa Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za prijavu programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu

| Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, možete dobiti putem kontakt telefona 033 723 680 odnosno e-maila: info@fzofbih.org.ba

 

 

Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH