Prirodna baština

(U smislu Pariske konvencije o Svetskoj kulturnoj i prirodnoj baštini) - Prirodne odlike koje se sastoje od fizičkih ili bioloških formacija ili grupa takvih formacija, a imaju svjetski izuzetnu vrijednost sa estetskog ili naučnog gledišta; takođe i geološke i fizičkogeografske formacije i tačno određene površine koje predstavljaju staništa ugroženih vrsta životinja i biljaka od svetski izuzetne vrednosti sa gledišta nauke i zaštite i očuvanja prirode; takođe i mjesta u prirodi ili tačno određene površine u prirodi koje su od svjetski izuzetne vrednosti sa gledišta nauke, zaštite i očuvanja prirode ili kao prirodne ljepote.