KONKURSI

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/2

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 03.11.2017. godine do 16h.

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10.2017. godine do 16h.

Stalni Javni poziv javnim ustanovama, općinama i kantonima u FBiH za podnošenje prijava u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
O B J A V LJ U J E
 
STALNI JAVNI POZIV
 
za formiranje baze podataka javnih objekata i javne rasvjete u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije
 
 
1.      PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je formiranje baze podataka javnih objekata i javne rasvjete u vlasništvu ili pravom raspolaganja jedinica lokalne (općinske) i kantonalne uprave.
Formiranje baze podataka je osnov za dalji razvoj projekata i programa iz sektora energetske efikasnosti.
 
2.      TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (23.7.2013. godine) i trajat će do daljnjeg.

 
3.    KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ovaj Javni poziv namijenjen je javnim ustanovama i objektima u vlasništvu općina i kantona u FBiH (upravnim i administrativnim, školama, vrtićima, bolnicama, domovima za nezbrinutu djecu i ostalim javnim ustanovama).

 
4.      DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV

Dokumentacija ovog Javnog poziva sastoji se od:

 

Elektronski popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti na mail: jasmina.kafedzic@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba .
 

Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Javnog poziva mogu se dobiti putem e-maila: jasmina.kafedzic@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba.

Datum objave konkursa: 23.07.2013.

Poziv na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanja podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

O B J A V LJ U J E

POZIV

na dostavljanje informacija u svrhu prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

 

1.        PREDMET I CILJ POZIVA

Predmet ovog  Poziva je formiranje baze podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Formiranje baze podataka je osnov za identifikaciju potreba (programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša), te eventualno apliciranje za korištenje sredstava iz međunarodnih fondova preko Fonda za zaštitu okoliša FBiH, o čemu će nosioci odabranih projekata biti blagovremeno upoznati i uključeni u pripremu aplikacije.

2.  TRAJANJE POZIVA

Poziv je otvoren danom objave na web stranici Fonda (13.3.2014. godine) i trajat će do daljnjeg.

3.  KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ovaj Poziv namijenjen pravnim osobama koje ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša tj. organima i tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, subjektima koji su registrovani kod nadležnog suda i subjektima registrovanim kod nadležnog organa uprave.

4.  DOKUMENTACIJA UZ POZIV

 

  Dokumentacija ovog Poziva sastoji se od:

 

Elektronski popunjen Upitnik potrebno je dostaviti na e-mail: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,

Hamdije Čemerlića 39a,

71 000 Sarajevo, uz naznaku: „Upitnik za prikupljanje podataka za programiranje korištenja finansijske pomoći iz međunarodnih fondova ili udruženih međunarodnih i domaćih fondova“

 

Sva eventualna pojašnjenja po pitanju ovog Poziva mogu se dobiti putem:

 

e-maila: aida@fzofbih.org.ba i info@fzofbih.org.ba, te na telefon: 033/ 723 687 i 033/ 723 680.

Kontakt osoba: Aida Kapetanović, Rukovodilac Sektora za EU fondove.

 

Datum objave Poziva: 13.3.2014. godine

Arhiva

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu - JP RFEE 2017

Datum objave Konkursa:
Konkurs otvoren do: "Zahtjevi se zaprimaju do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 14.07.2017. godine"

Odluka o poništenju Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu - JP 2017/1
Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/2

Datum objave Konkursa: 03.8.2016. godine / Datum objave Ispravke teksta Javnog konkursa: 12.8.2016. godine

Konkurs otvoren do: 30 dana od dana objave Ispravke teksta Javnog konkursa u "Službenim novinama FBiH"

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2016. godinu - JP RFEE 2016

Datum objave Poziva: 03.8.2016. godine
Poziv otvoren do: 60 dana od dana objave u "Službenim novinama FBiH"

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu - JP 2016/1

Datum objave Konkursa: 09.3.2016. godine

Konkurs otvoren do: 08.4.2016. godine

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu

Datum objave Konkursa: 04.3.2015. godine

Konkurs otvoren do: 03.4.2015. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa i projekata za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda za 2014. godinu

Datum objave Poziva: 27.8.2014.

Poziv otvoren do: 16.9.2014. godine

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu
Datum objave Poziva: 26.03.2014.
JAVNI KONKURS za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša
Datum objave konkursa: 31.07.2013.
Poziv javnim ustanovama, općinama i kantonima u FBiH za podnošenje prijava u cilju identifikacije potencijalnih projekata za uštedu energije.
JAVNI POZIV za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša
Javni poziv za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija

Javni poziv za sufinansiranje programa, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša javnih naučnih i visokoškolskih institucija, nevladinih udruženja i drugih neprofitnih organizacija

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2011. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2010. godinu

 

Ponovljeni Javni konkurs-natječaj za izradu idejnog rješenja znaka i logotipa Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
JAVNI OGLAS - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata

JAVNI OGLAS - izražavanje interesa za imenovanje na listu stalnih eksternih eksperata