ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – za nabavku kancelarijske opreme, uređaja i potrepština od 10..10.2018. godine